ӨРӨӨНИЙ СОНГОЛТ

A ROOM

38.63мкв - 1 өрөө /2-7 давхарт/

B,C ROOM

39.42мкв - 1 өрөө /2-7 давхарт/

D,E ROOM

50.33мкв - 2 өрөө /2-7 давхарт/

F,G ROOM

56.07мкв - 2 өрөө /2-7 давхарт/

H,I ROOM

64.92мкв - 3 өрөө /2-7 давхарт/

A ROOM

61.55мкв - 3 өрөө /8-15 давхарт/

B ROOM

65.40мкв - 3 өрөө /8-15 давхарт/

E,F ROOM

79.46мкв - 3 өрөө /8-16 давхарт/

G,H ROOM

92.82мкв - 4 өрөө /8-16 давхарт/

H ROOM

129.91мкв - 4 өрөө /16 давхарт/