Skip links

Интерьер дизайн дотор зохион байгуулалт

Барилгын интерьер төлөвлөлт

Барилгын интерьер зураг төслийг гаргахдаа орон зайн ашиглалтыг нэн тэргүүнд тавьснаараа онцлог бөгөөд өрөө хоорондын зөв зохион байгуулалтаар ашиггүй талбайг багасгаж, зай талбайг хэмнэх өнгөний зөв сонголт бүхий тавилгуудыг байршуулж өгсөн. Дизайны ерөнхий шийдлийг орчин үеийн амьдралын хэв маяг, зан төлвийн онцлогт нийцүүлсэн.

1 Өрөө

38,63 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

1 Өрөө

39,42 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

2 Өрөө

50.33 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

2 Өрөө

56,07 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

3 Өрөө

64,92 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

3 Өрөө

61,55 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

3 Өрөө

65,40 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

3 Өрөө

79,46 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

4 Өрөө

92,82 М.КВ

Дэлгэрэнгүй

4 Өрөө

129,91 М.КВ

Дэлгэрэнгүй